-->

Polonyaca

Lehçe (język polski), Polonyalıların konuştuğu dil. Polonya'nın resmi dilidir ve 38 milyonu Polonya'da olmak üzere dünyada toplam 50 milyon kişi tarafından konuşulduğu tahmin edilir. Hint-Avrupa dilleri ailesinin Slav dilleri öbeğine bağlı bir dildir.

Leh alfabesi

    A     Ą     B     C     Ć     D     E     Ę     F     G     H     I     J     K     L     Ł     M     N     Ń     O     Ó     P     R     S     Ś     T     U     W     Y     Z     Ź     Ż
    a     ą     b     c     ć     d     e     ę     f     g     h     i     j     k     l     ł     m     n     ń     o     ó     p     r     s     ś     t     u     w     y     z     ź     ż

Lehçe metin örneği:

Język polski należy wraz z językiem czeskim, słowackim, pomorskim (którego dialekt kaszubski przez część polskich uczonych jest jeszcze często traktowany jako dialekt języka polskiego), dolnołużyckim, górnołużyckim oraz wymarłym połabskim do grupy języków zachodniosłowiańskich, stanowiących część rodziny języków indoeuropejskich. Ocenia się, że jest on językiem ojczystym około 46 milionów ludzi na świecie, w tym głównie w Polsce oraz wśród Polaków za granicą

Harflerin okunuşu:

    Ą - Fransızca "on" gibi (nazal O)
    C - TS
    Ć - Hafif bir Ç gibi (T ve Y aynı anda konuşulur gibi.)
    Ę - Fransızca "in" gibi (nazal E)
    J - Y
    Ł - İngilizce "water"ın w harfi gibi, ue (sessiz L); takribî W Tatarçada
    Ń - NY
    Ó - U
    Ś - Hafif bir Ş gibi (H ile Ş arasında bir harf.)
    W - V veya kapanış F
    Y - I'ya benzer bir harf
    Ź - Hafif bir J gibi (H ile J arasında bir harf.)
    Ż - J
    NI - NY(İ)
    ÓW - UF
    SI - Hafif Ş(İ)
    SZ - Ş
    CI - Hafif Ç(İ)
    CZ - Ç
    CH - H (Boğazda sürten H); X Azericede
    DŹ - Hafif bir C (D ve Y aynı anda konuşulur gibi.)
    DŻ - C
    DZI - Hafif C(İ)
    ZI - Hafif J(İ)

Sözcük dağarcığı
Kişi zamirleri
Tekil     Çoğul
ja [ya] - Ben     my [mı] - Biz
ty [tı] - Sen     wy [vı] - Siz
on [~] - O (eril)
ona [~] - O (dişil)
ono [~] - O (nötr)     oni [onyi] - Onlar (en az bir erkek içeren topluluk)
one - Onlar (group of female persons or group not involving persons)
Olmak Fiili
ja jestem [ya yestem] - Ben ...im     my jesteśmy [mı yesteşmı] - Biz ...iz
ty jesteś [tı yesteş] - Sen ...in     wy jesteście [vı yesteşçe] - Siz ...iniz
on jest [on yest] - O ...dir (eril)
ona jest [ona yest] - O ...dir (dişil)
ono jest [ono yest] - O ...dir (nötr)     oni są [onyi soŋ] - Onlar ..dirler (en az bir erkek içeren topluluk)
one są [one soŋ] - Onlar ...dirler (sadece kadınlardan oluşan veya insanlardan oluşmayan topluluk)
Sayılar
jeden [yeden] - bir     dwa [dva] - iki
trzy [tşı] - üç     cztery [çterı] - dört
pięć [pyenç] - beş     sześć [şeşç] - altı
siedem [şedem] - yedi     osiem [oşem] - sekiz
dziewięć [cevyenç] - dokuz     dziesięć [ceşenç] - on
jedenaście [yedenaşçe] - on bir     dwanaście [dvanaşçe] - on iki
trzynaście [tşınaşçe] - on üç     czternaście [çternaşçe] - on dört
piętnaście [pyetnaşçe] - on beş     szesnaście [şesnaşçe] - on altı
siedemnaście [şedemnaşçe] - on yedi     osiemnaście [oşemnaşçe] - on sekiz
dziewiętnaście [cevyetnaşçe] - on dokuz     dwadzieścia [dvaceşça] - yirmi
trzydzieści [tşıceşçi] - otuz     czterdzieści [çterceşçi] - kırk
pięćdziesiąt [pyeŋçceşont] - elli     sześćdziesiąt [şeşçceşont] - altmış
siedemdziesiąt [şedemceşont] - yetmiş     osiemdziesiąt [oşemceşont] - seksen
dziewięćdziesiąt [cevyenceşont] - doksan     sto [~] - yüz
pięćset [pyentset] - beş yüz     tysiąc [tışonts] - bin
milion [milyon] - bir milyon     miliard [milyart] - bir milyar
Aylar
styczeń [stıçeny]     ocak
luty [lutı]     şubat
marzec [majets]     mart
kwiecień [kvyeçeny]     nisan
maj [may]     mayıs
czerwiec [çervyets]     haziran
lipiec [lipyets]     temmuz
sierpień [şerpyeny]     ağustos
wrzesień [vjeşeny]     eylül
październik [pajcernyik]     ekim
listopad [listopat]     kasım
grudzień [gruceny]     aralık
Hayvanlar
słoń [swony]     fil
koń [kony]     at
kot [~]     kedi
pies [pyes]     köpek
krowa [krova]     inek
wilk [vilk]     kurt
świnia [şvinya]     domuz
mucha [muxa]     sinek
osa [~]     eşekarısı
pszczoła [pşçowa]     arı
niedźwiedź [nyecvyec]     ayı
ślimak [şlimak]     salyangoz
jeż [yeş]     kirpi
Sık Kullanılan Fiilerin Çekimi
ja mam [ya mam] - benim ... var.     my mamy [mı mamı] - bizim ... var.
ty masz [tı maş] - senin ... var.     wy macie [vı maçe] - sizin ... var.
on ma [~] - onun ... var. (eril)
ona ma [~] - onun ... var. (dişil)
ono ma [~] - onun ... var. (nötr)     oni mają [onyi mayaŋ] - onların ... var. (en az bir erkek içeren topluluk)
one mają [one mayaŋ] - onların ... var. (Sadece kadınları içeren veya insanları içermeyen topluluk)
Diğer
drzewo [djevo]     ağaç
kwiat [kfiat]     çiçek
dzień [cin]     gün
miesiąc [myeşonts]     ay
rok [~]     yıl
Anglia [anglya]     İngiltere
Szkocja [şkotsya]     İskoçya
Walia [valya]     Galler
Irlandia [irlandya]     İrlanda
Wielka Brytania [vyelka brıtanya]     Büyük Britanya

Kontak Bilgisi

  • Adres: Ortabahçe Cad. Sinanpaşa Köprü Sok. Tellioğlu İş Hanı No:4/1 34353
    Beşiktaş - İstanbul – Turkey
  • Tel: +90 (212) 259 19 32- +90 (212) 259 21 88
  • Email: info@atilimceviri.com
  • Fax:+90 (212) 259 08 18

Çalışan Personelimiz